+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ინვესტიციურ-ინოვაციური პროექტების მართვა


ინვესტიციურ-ინოვაციური პროექტების მართვა


 

ინვესტიციურ-ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა და გაუმჯობესება საწარმოებში

 

1. „საინვესტიციო პროექტების საინოვაციო დონის“ ცნების ეკონომიკური შინაარსის განსაზღვრა.

2. საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის შეფასების უმნიშვნელოვანესი პრინციპების ეკონომიკური შინაარსის სისტემის ფორმირება, პროექტების შერჩევისა და საწარმოს საინვესტიციო სტრატეგიის განსაზღვრისათვის.

3. საწარმოს ინვესტიციურ-ინოვაციური პროექტების მართვის ანალიზის შეფასება და მისი ეფექტიანობის ძირითადი მაჩვენებლების გაანგარიშების, მათი პრაქტიკული გამოყენების და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის განსაზღვრა.

4. პროექტების ალტერნატივები და ალტერნატიული ვარიანტების, ეკონომიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნების განსაზღვრის მოდელის ჩამოყალიბება გადაზიდვის მომსახურების ბაზრის ფორმირების სხვადასხვა ეტაპის პირობებში.

5. საინჟინრო გადაწყვეტათა მიზანშეწონილობის განსაზღვრა, ახალი ტექნიკისა და კაპიტალურ დაბანდებათა ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება.

6. საწარმოს საინვესტიციო პროექტების შეფასება ფულადი ნაკადების დისკონტირების გამოყენებით. საინვესტიციო პროექტის შეფასების ჩამოყალიბება, კომპანიის მფლობელისთვის შედეგის წარდგენის, გარე ინვესტორების ან კრედიტორების მოზიდვის მიზნით.

კვლევის ობიექტია. საწარმო, როგორც საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურობის გარანტი. ეკონომიკური შეფასების სისტემა, რომელიც იძლევა საინოვაციო პროექტის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევის შესაძლებლობას. საწარმოს განვითარების სტრატეგიულ სცენართან შესაბამისობაში.